logo
logo
v1.10.0
giả lập
logo Chương trình giới thiệu
giá
Cho doanh nghiệp
Dbot webhooks

Truy vấn dữ liệu trên chuỗi

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu trên chuỗi hỗ trợ truy vấn dữ liệu tần số cao như Gas thời gian thực, số lượng giao dịch đang chờ xử lý, v.v.
Dbot bot
Hỗ trợ nhiều chuỗi
Hỗ trợ truy vấn và hiển thị dữ liệu thời gian thực của Ethereum, Chuỗi BNB, Đa giác và các chuỗi khối khác
Sắp có thêm nhiều blockchain

Truy vấn Gas theo thời gian thực

Bạn có thể xem phí gas theo thời gian thực trên chuỗi trong Telegram, cũng như phí ước tính cho các hoạt động phổ biến khác nhau trên chuỗi.
dbot icon

Truy vấn giao dịch đang chờ xử lý

Bạn có thể xem tổng số giao dịch đang chờ xử lý trong Telegram, cũng như số lượng giao dịch đang chờ xử lý mới trong một khoảng thời gian nhất định.

Hỏi thêm thông tin

Bạn có thể xem chiều cao khối theo thời gian thực, số lượng giao dịch có trong một khối và các thông tin khác trong Telegram