logo
logo
v1.9.0
giả lập
logo Chương trình giới thiệu
giá
Cho doanh nghiệp
Dbot webhooks

Truy vấn ví

Các hướng dẫn liên quan đến truy vấn ví có thể truy vấn số token và NFT nắm giữ của một địa chỉ ví cụ thể, cũng như trạng thái hoạt động gần đây
Dbot bot
Hỗ trợ nhiều chuỗi
Hỗ trợ truy vấn và hiển thị dữ liệu thời gian thực của Ethereum, Chuỗi BNB, Đa giác và các chuỗi khối khác
Sắp có thêm nhiều blockchain

Truy vấn số dư mã thông báo

Điền vào bất kỳ địa chỉ ví nào và bạn có thể xem lượng token nắm giữ của địa chỉ đó trong Telegram.
dbot icon

Truy vấn số dư NFT

Điền vào bất kỳ địa chỉ ví nào và bạn có thể xem lượng NFT nắm giữ của địa chỉ đó trong Telegram.

Ví hỏi tin tức mới nhất

Điền vào bất kỳ địa chỉ ví nào và bạn có thể xem tin tức trực tuyến mới nhất về địa chỉ đó trên Telegram.