Người nắm giữ lịch sử mã thông báo
API này được sử dụng để có được những người nắm giữ lịch sử của Mã thông báo ERC20 cụ thể
URL
https://api- ethereum .dbotx.com/token/holders/history/{contract}
tiêu đề
X-API-KEY
Thông số
{contract}
Yêu cầu
Ghi chú
1. X-API-KEY công khai mặc định chỉ được sử dụng để trình diễn (chia sẻ tỷ lệ toàn cầu, không được khuyến nghị sử dụng chính thức), tỷ lệ X-API-KEY độc quyền có thể nhận được trong "Bảng điều khiển" của bạn, QPS không giới hạn, hãy kiểm tra : bảng điều khiển
2. Trong giao diện kiểu phân trang, sử dụng trường tiếp theo trong giá trị trả về làm tham số truy vấn cho trang tiếp theo (nếu next == null, có nghĩa là phân trang đã kết thúc)