Bản ghi ủy quyền NFT
API này được sử dụng để lấy NFT ERC721/ERC1155 hiện được ủy quyền của một địa chỉ ví cụ thể.
URL
https://api- ethereum .dbotx.com/wallet/approvals/nft/{address}
tiêu đề
X-API-KEY
Thông số
{address}
Yêu cầu
Ghi chú
1. X-API-KEY công khai mặc định chỉ được sử dụng để trình diễn (chia sẻ tỷ lệ toàn cầu, không được khuyến nghị sử dụng chính thức), tỷ lệ X-API-KEY độc quyền có thể nhận được trong "Bảng điều khiển" của bạn, QPS không giới hạn, hãy kiểm tra : bảng điều khiển
2. Trong giao diện kiểu phân trang, sử dụng trường tiếp theo trong giá trị trả về làm tham số truy vấn cho trang tiếp theo (nếu next == null, có nghĩa là phân trang đã kết thúc)