logo
logo
v1.9.0
giả lập
logo Chương trình giới thiệu
giá
Cho doanh nghiệp

Nhận tất cả

thời gian thực

sự kiện NFT

Chuyển khoản / Đúc tiền / Đúc miễn phí / Tiêu hủy / Trao đổi / Ủy quyền…

dbot webhookdbot webhook
dbot webhook
Sự kiện NFT tùy chọn
Bạn có thể tùy ý lựa chọn và kết hợp các sự kiện NFT cần theo dõi theo nhu cầu của mình.
Hợp đồng NFT không giới hạn
Mỗi sự kiện hỗ trợ giám sát số lượng địa chỉ NFT bất kỳ. Bạn có thể điền NFT thông thường, NFT blue chip hoặc chọn tất cả NFT.
dbot webhook
Dễ dàng sử dụng
Tạo Webhook của riêng bạn trong 3 bước và trực quan hóa quá trình cấu hình
1
2
3
Chọn sự kiện để theo dõi

Bạn có thể tự do lựa chọn chuỗi cần theo dõi và các sự kiện tương ứng của chuỗi đó

dbot webhook
Đặt phạm vi địa chỉ/hợp đồng cần theo dõi

Hỗ trợ đăng ký bất kỳ số lượng địa chỉ/hợp đồng nào

dbot webhook
Đặt URL điểm cuối nhận tùy chỉnh của bạn

Hỗ trợ giao thức http/https. Khi một sự kiện được kích hoạt, DBot Webhook sẽ đẩy tới URL thiết bị đầu cuối tùy chỉnh của bạn trong thời gian thực

dbot webhook